งานทางด้านระบบ โสตทัศนูปกรณ์ (Visual System)
     - ระบบภาพ สำหรับการประชุม
     - ระบบภาพ สำหรับการประชุมทางไกล
     - ระบบภาพโทรทัศน์วงจรปิด
     - ระบบภาพ สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์
     - ระบบ เสาอากาศทีวีรวม

 
 

 
 

งานทางด้านระบบเสียง (Audio System)
     - ระบบเสียง สำหรับการประกาศทั่วไป
     - ระบบเสียง สำหรับประกาศภายในอาคาร
     - ระบบเสียง สำหรับการประชุม
     - ระบบเสียง สำหรับการบรรยาย
     - ระบบเสียง สำหรับการบันทึกต่างๆ
     - ระบบเสียง สำหรับงานทางด้านบันเทิง

 

 
 

งานทางด้านระบบแสง (Lighting System)
     - ระบบแสง สำหรับการแสดง / งานเวที
     - ระบบแสง สำหรับสถานบันเทิงทุกชนิด
     - ระบบแสง สำหรับตกแต่งภายในอาคาร

 

 
 

งานทางด้านระบบควบคุม (Control System)
     - ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แบบใช้สาย
     - ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แบบไร้สาย
     - ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แบบเครือข่าย

 
 

 

AV TECH SYSTEMS CO.,LTD.
95/779ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-6721-3 [Auto] โทรสาร 0-2433-1436
E-mail : info@avtech.co.th

 
Copyright © 2014 AV TECH SYSTEMS CO.,LTD. All rights reserved.